Vilkår og Betingelser

Følgende «vilkår for bruk» (heretter også referert til som «vilkår») for Onlinenorskcasino.no, sammen med vår ansvarsfraskrivelse og personvernerklæring (inkorporert her), gjelder kollektivt for din bruk av nettstedet og programmene, tjenestene og programvaren det gir. Tilgang til disse vilkårene er tilgjengelig for alle brukere via en åpenbar og entydig lenke i bunnteksten på hver side på dette nettstedet, og inkorporerer derfor alle.

Disse vilkårene for bruk tilbyr et detaljert sett med beskrivelser, retningslinjer for bruk, begrensninger og annen relevant informasjon som alle brukere oppfordres til å forstå grundig før de utfører noen aktivitet på dette nettstedet. Enhver tilgang eller bruk av dette nettstedet utgjør aksept av disse vilkårene for bruk, og i forbindelse med ansvarsfraskrivelsen og personvernerklæringen danner grunnlaget for en gjensidig avtale mellom brukeren og dette nettstedet som angir regler for administrering av rettigheter og ansvar for enten parti.

1. Definisjoner.

«Nettsted» eller «Nettsted» refererer generelt til Onlinenorskcasino.no med mindre annet er spesifikt identifisert som et eksternt eller eksternt nettsted eller nettsted. «Bruker» eller «Besøkende» eller «Du» eller «Din» er utskiftbare etiketter som brukes gjennom disse vilkårene for å identifisere enhver person, gruppe, selskap, Onlinenorskcasino.noanisasjon eller annen enhet som bruker eller besøker nettstedet i henhold til avtalen som er dannet her. «Vilkår» eller «Vilkår for bruk» angir følgende liste over betingelser, beskrivelser, begrensninger, varsler, reservasjoner, bruk, etc., som angitt av dette nettstedet individuelt og i sin helhet.

2. Aksept av vilkår som utgjør en avtale.

Enhver tilgang til eller bruk av dette nettstedet indikerer aksept av (og en frivillig hensikt å være bundet av) disse vilkårene for bruk i deres nåværende publiserte form. Aksept av disse vilkårene for bruk etablerer gjensidig samtykke, og representerer derved en bindende juridisk avtale som styrer forholdet mellom deg og nettstedet.

Hvis du når som helst er uenig i noe som finnes i disse vilkårene for bruk, bør du umiddelbart unngå å besøke nettstedet og umiddelbart slutte å bruke noen av tjenestene.

3. Endring av vilkår utvider avtalen.

Disse vilkårene kan når som helst endres uten varsel og får umiddelbar virkning. Slike endringer har ingen innvirkning på fortsettelsen eller gyldigheten av noen brukers forhåndsgodkjenning av disse vilkårene og avtalen dannet derfra, og din uavbrutte eller gjentatte bruk av nettstedet tjener bare til å forlenge denne avtalen. Dessuten er det brukernes eget ansvar å periodisk undersøke og gjennomgå de gjeldende vilkårene for bruk for å oppdage oppdateringer eller andre endringer i innholdet eller konteksten.

4. Juridisk kapasitet.

Online gambling er en aktivitet som bare er forbeholdt voksne. Ettersom mindreårige er begrenset til å delta i online gamblingaktiviteter, mangler de dermed evnen til å inngå gjensidig samtykke for å inngå avtaler av gambling -karakter.

Dette nettstedet er ikke markedsført for eller ment for mindreårige eller noen som mangler juridisk kapasitet til å delta i online gamblingaktiviteter.

Alle under 18 år er strengt forbudt fra å bruke dette nettstedet eller dets tjenester.

5. Levert innhold, programmer, tjenester og programvare.

Onlinenorskcasino.no er en uavhengig nettstedressurs for informasjon om online gambling og sportstipping. Det er ikke en online gamblingoperatør eller sportsbok, og det kontrolleres heller ikke av en.

Innholdet, programmene, tjenestene og programvaren som tilbys på dette nettstedet tilbys gratis og er kun til informasjons-, utdannings- og underholdningsformål. Ingen innsatser eller innsatser for ekte penger tilbys eller aksepteres på dette nettstedet.

6. Immaterielle rettigheter.

Brukeren forstår og erkjenner at all immateriell eiendom, inkludert, men ikke begrenset til, enhver variasjon eller kombinasjon av innhold, tekst, data, figurer, tabeller, programmer, tjenester, programvare, analyser, kunstverk, logoer, design, grafikk, bilder, bilder, animasjoner, lyd, musikk, video og annen form for opphavsrettslig eller patenterbart verk pluss all annen eiendomsinformasjon tilhører nettstedet, dets tilknyttede selskaper eller dets lisensgivere.

Dette nettstedet er kun publisert og vedlikeholdt for personlig bruk og nytelse. Intet innhold, programmer, tjenester eller programvare levert på eller av Onlinenorskcasino.no kan kopieres, reproduseres, publiseres eller distribueres i noen form eller format – for personlige, kommersielle, ulovlige eller andre formål – med mindre det er uttrykkelig skriftlig godkjent av siden.

Onlinenorskcasino.no forbeholder seg alle varemerker, servicemerker, merkenavn, handelsnavn, opphavsrett, patent, registrering og andre eiendomsrettigheter (“varemerker”) til innholdet, programmene, tjenestene eller programvaren som er publisert på nettstedet. Brukeren, ved å besøke nettstedet, oppnår ingen rettigheter til slike varemerker eller annet publisert materiale.

7. Tredjepartsinnhold og hyperkoblinger.

Onlinenorskcasino.no kan inneholde hyperkoblinger til eksterne, tredjeparts nettsteder, innhold, produkter, programmer, tjenester eller programvare (tredjepartsinnhold) som ikke drives av eller er underlagt kontrollen av Onlinenorskcasino.no og er derfor ikke ansvarlig eller ansvarlig for noen av informasjonen eller representasjonene av slikt eksternt innhold.

Onlinenorskcasino.no gir ingen garantier, påtegninger, garantier eller garantier av noen form, uttrykkelig eller underforstått, for nøyaktigheten eller kvaliteten på innholdet, produktene, programmene, tjenestene eller programvaren til slike tredjeparts nettsteder.

Som med alt annet innhold som tilbys på dette nettstedet, tilbys lenker til tredjepartsinnhold kun for informasjons-, utdannings- og underholdningsformål. Det er brukerens eget ansvar å gjennomgå vilkårene, reglene og forskriftene og andre krav eller bestemmelser for tredjepartsinnhold som brukeren ensidig velger å koble til gjennom dette nettstedet. Dessuten er brukerne pålagt å kontrollere gjeldende lover i sin egen jurisdiksjon som kan gjelde for bruk av slikt tredjepartsinnhold for å fastslå lovligheten.

I samsvar med det foregående er brukeren eneansvarlig for å bestemme om han skal få tilgang til innhold fra tredjeparter og omfanget og måten den brukes på, og gjør det på brukerens egen risiko. Bruker samtykker derved i å holde Onlinenorskcasino.no ufarlig for alle økonomiske tap eller andre skader som oppstår, direkte eller indirekte, som følge av besøk og/eller bruk av lenker til tredjepartsinnhold som er tilstede på dette nettstedet.

8. Ansvarsbegrensning.

Onlinenorskcasino.no, dets tilknyttede selskaper og/eller dets lisensgivere, skal ikke holdes ansvarlig overfor brukere eller tredjepart i kontrakt, tort, uaktsomhet eller på annen måte, for eventuelle økonomiske eller andre tap eller skader av noen art som påføres brukeren eller slik tredjepart part direkte eller indirekte som oppstår fra eller på noen måte er forbundet med eller som følge av enhver bruk eller tilgang til nettstedet og dets innhold, programmer, tjenester eller programvare.

Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder for tap eller skader påført bruker eller tredjepart, direkte eller indirekte, som et resultat av inneslutninger eller utelatelser av innhold på nettstedet eller knyttet til tredjepartsinnhold eller hyperkoblinger.

Bruker samtykker i å holde dette nettstedet ufarlig for tap eller skade av enhver art som påføres brukeren eller tredjepart, enten direkte eller indirekte, som et resultat eller ved bruk eller misbruk av nettstedet, eller som følge av endringer i eller suspensjon eller avvikling av nettstedet og dets innhold, programmer, tjenester eller programvare.

9. Betingelser for brukerinnhold.

Under visse omstendigheter kan brukerne få lov til å legge ut, laste opp eller på annen måte overføre til nettstedets innhold i forskjellige formater, inkludert, men ikke begrenset til, kommentarer, chatter, fora osv. Brukere som sender inn slikt innhold, skal anerkjenne og godta at verken nettstedet , dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere er forpliktet til å overvåke eller gjennomgå slikt innhold for uriktige fremstillinger, falske utsagn eller ulovlige påstander, med vilje eller ikke, med hensyn til materialet selv eller deres kilde eller opprinnelse. Brukerinnsendt innhold gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunkter eller meninger fra Onlinenorskcasino.no og kan når som helst fjernes av en hvilken som helst grunn.

Brukere godtar å ikke bevisst sende inn innhold av noe slag som er i strid med loven; inneholder skjult eller begrenset innhold; krenker ethvert varemerke, servicemerke, merkenavn, handelsnavn, opphavsrett, patent, registrering og andre eiendomsrettigheter; er unøyaktig eller villedende; er ment å forårsake lovbrudd eller skade på enhver person eller enhet, inkludert dette nettstedet; er designet for å forstyrre eller avbryte nettstedet; er ment å infisere nettstedet med et virus eller lignende koding; eller som annonserer eller markedsfører konkurrentnettsteder eller relaterte enheter. Videre er dette nettstedet ikke ansvarlig for personlig identifiserbar informasjon som brukeren inneholder i innholdet. Ved å gi innhold av en hvilken som helst form, gir brukeren avkall på alle rettigheter til slikt innhold og gir Onlinenorskcasino.no, dets partnere og/eller lisensgivere en evig, ugjenkallelig lisens for å kopiere, bruke, redigere, endre, reprodusere, publisere eller distribuere slikt innhold eller enhver del av den på noen måte de velger uten å gi brukerkompensasjon av noe slag.

10. Brukerrepresentasjoner og forbudt oppførsel.

Dette nettstedet inneholder bestemt og forskjellig innhold, referanser, anmeldelser og lenker eller annonser for tredjepartsinnhold som tilbyr eller markedsfører online gamblingtjenester. Brukere representerer at de befinner seg i jurisdiksjoner der bruk av slike tjenester er lovlig, de vil bare bruke dette nettstedet i personlig kapasitet og til ikke-kommersielle formål, og de vil bruke nettstedet i samsvar med vilkårene i denne avtalen , som endret fra tid til annen.

Brukere erkjenner og forstår at de har tilgang til dette nettstedet, betyr ikke nødvendigvis at hele innholdet er lovlig i henhold til lovene eller forskriftene som gjelder for landet de befinner seg i eller har tilgang til. De er også klar over at pengespill iboende utgjør en risiko for tap som brukeren er fullt og individuelt ansvarlig for hvis den med vilje deltar i spill eller innsatsaktiviteter. Enhver bruk av informasjonen som er gitt på dette nettstedet, eller annet tredjepartsinnhold og lenker, beror derfor på brukerens eget skjønn og personlige risiko. Onlinenorskcasino.no, dets tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere er på ingen måte skyld eller skyld i slike tapstap og bærer ikke noe moralsk eller juridisk ansvar for noen brukerkrav til slike.

Enhver besøk eller bruk av Onlinenorskcasino.no er bare tillatt hvis brukeren samtykker i ikke å (eller tillate andre å) gjøre det i forbindelse med ulovlig aktivitet; som et middel for å få tilgang til eller samle inn en annen brukers personlig identifiserbare informasjon for ethvert formål; for å høste eller samle all eiendomsinformasjon relatert til nettstedet; å få tilgang til nettstedets kildekode med den hensikt å kopiere, omfordele, publisere på nytt, reverse engineering, modifisere eller lage avledede verk fra den; eller på annen måte avsløre informasjon om eller gjøre nettstedrelatert programvare tilgjengelig for tredjepart. Det er strengt forbudt for brukere å få tilgang til nettstedet med den hensikt å iverksette tiltak eller aktiviteter som kan skade omdømmet til Onlinenorskcasino.no, dets tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere.

11. Melding om opphavsrett eller annen krenkelse av immaterielle rettigheter.

Akkurat som vi er forpliktet til å verdsette brukernes personvernrettigheter, respekterer vi andres immaterielle rettigheter og vil gjøre alle rimelige forsøk på å rette opp tilfeller av oppdaget og bekreftet opphavsrett eller andre brudd på immaterielle rettigheter. For å kunne varsle om overtredelse på en skikkelig måte må en eier eller autorisert agent med verifiserbar kontaktinformasjon tilstrekkelig detaljere emnet og stedet på Onlinenorskcasino.no som mistenkes å være i strid med en fullstendig beskrivelse og juridisk bevis på materialet det mistenkes å krenke.

12. Oppsigelse av Avtalen.

Onlinenorskcasino.no har den utvetydige retten til umiddelbart å si opp denne avtalen med hensyn til enhver bruker, uten forhåndsvarsel eller årsak (eller noen form for økonomisk kompensasjon), og dermed begrense brukerens tilgang til nettstedet.

Slik oppsigelse skal være gyldig av en eller annen grunn, uansett grunn, selv om det ikke er påvist brudd eller feil oppførsel.

Brukere kan på samme måte når som helst si opp denne avtalen av en eller annen grunn ved å slutte å besøke nettstedet og bruke noen av programmene, tjenestene eller programvaren den tilbyr.

13. Hele avtalen.

Disse vilkårene for bruk, sammen med den innarbeidede personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen, utgjør hele avtalen mellom den besøkende og dette nettstedet, ettersom det gjelder den besøkendes bruk av slike og erstatter alle tidligere avtaler i forhold til det samme.

I tilfelle noen klausul i disse vilkårene ikke kan håndheves i en gjeldende jurisdiksjon, kan det hende at denne klausulen ikke gjelder, men alle andre klausuler vil overleve. Ingen frafallelse av vilkårene i avtalen fra dette nettstedet skal tolkes som et avkall på andre vilkår som er inkludert her.

Skulle det oppstå forvirring eller avvik mellom den engelskspråklige versjonen av dette nettstedet og en versjon på et annet språk, skal den engelske versjonen ha forrang.

Onlinecasinospill.no nettsted bruker filer for å spore trafikk og funksjonalitet. Les mer om cookies her.